สถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแปกแซม

อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 

เข้าสู่เว็บไซต์